Halkçılık nedir?

Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğuna halk denir. Diğer bir anlatımla halk kavramı, bir ülkede oturan, yaşadığı toprakları vatan olarak kabul eden, bugününü ve geleceğini o ülkeye bağlamış insanların bütününü ifade eder. Halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerini tamamlayan bir ilkedir.

Atatürk, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle halkçılık ilkesinin birbirleriyle olan ilişkisini şu sözleriyle açıklar: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”

Atatürk’ün halkçılık anlayışı birleştirici ve bütünleştiricidir. Atatürk, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü ile birlik ve beraberliğe vurgu yapmıştır. Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık ilkesi; eşitlik, adalet ve demokratik ilkelere dayanmaktadır.

Atatürk’ün halkçılık ilkesi, milli egemenliği esas alır. Halkın kendi kendini yönetmesi olan demokratik bir sistemi öngörür. Ülkede demokrasinin tam olarak yerleşebilmesi için halkın bütün kesimlerinin yönetime eşit haklarla katılması gerekir. Bu da ancak Atatürk’ün halkçılık ilkesinin halk yararına bir siyaset izlemesi ile gerçekleşir. Atatürk’ün halkçılık anlayışının gereği olarak iç ve dış siyaset halkın çıkarları doğrultusunda düzenlenir. Devlet yapacağı bütün çalışmaları halkın yüksek menfaatlerini gözeterek düzenler.

Halkçılık, yönetim biçimi olarak demokrasiye ve milli egemenliğe dayalı cumhuriyet rejimini öngörür. Halkçılık ilkesi Türk milletinin, seçme ve seçilme gibi hakları elde etmesinde etkili olmuştur. Böylece Türk milleti ülke yönetiminde söz söyleme ve karar verme yetkisine kavuşmuştur. Halkçılık ilkesine göre devlet her türlü eylem ve işlemde halkın çıkarını gözetir. Atatürk inkılaplarının hepsi halkçılık ilkesi çerçevesinde, halkın yararları gözetilerek yapılmıştır.

halkçılık

Halkçılık, halk yararına yapılan her türlü faaliyeti kapsar. Atatürk, halkçılık ilkesi gereği Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak ve milletimize milli kimlik kazandırmak için bir dizi inkılaplar yapmıştır. Bunların en önemlileri; şapka ve kıyafet inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması, miladi takvimin kabul edilmesi, uluslararası saat uygulamasına geçilmesidir. Sonuç olarak Atatürk’ün halkçılık anlayışı aynı zamanda bir çağdaşlaşma modelidir.

Atatürk, halkçılık ilkesi ile ilgili şu sözleri söylemiştir: “Çeşitli meslek gruplarının çıkarları birbiriyle uyum halinde olduğundan onları sınıflara ayırmak imkanı yoktur ve bütünüyle hepsi halktan ibarettir.”

Atatürk’ün halkçılık ilkesi, Türk toplumunda kişi, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, milleti oluşturan bireylerin yasalar önünde eşitliği esasına dayanır. Bu sebeple Atatürk’ün halkçılık anlayışı, Türk vatanını ve milletini bölünmez bütün kabul eden görüşten kaynaklanır.

halkçılık

Halkçılık ilkesi, halkın yararını ön planda tutan bir siyaset izlemeyi öngörür. Bunu gerçekleştirmek için ülkenin her yanında ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ve üretimin artırılmasına çalışılır. Devlet bu konuda gereken önlemleri alır. Çalışma hayatını ve sosyal güvenlik hizmetlerini düzenleyen yasalar çıkarır. Böylece çalışanlar emeklerinin karşılığını hak ve adalete dayanan bir anlayış içinde elde ederler.

Halkçılık ilkesinde haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlar yasal yollardan haklarını arayabilirler. Hak arama özgürlüğünden herkes yararlanabilir. Örneğin, haksızlığa uğradığına inanan bireyler mahkemelere başvurarak haklarını arayabilirler. Vatandaşların sahip oldukları hakların tamamı yasalarca güvence altına alınmıştır. Bütün vatandaşlar devlet hizmetlerinden faydalanırlar. Bunun için başta eğitim ve sağlık olmak üzere devlet hizmetleri ülke genelinde dengeli bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Ülke kaynaklarının adaletli bir şekilde dağıtılması halkçılık ilkesinin gereğidir.

halkçılık

Atatürk’ün halkçılık ilkesi hem devlete hem de vatandaşa bazı ödevler yüklemektedir. Halkçılık ilkesinde milli gelirin adaletli bir biçimde dağıtılması temel alınmıştır. Sosyal
devlet anlayışı fikri benimsenerek bireylerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ilke edinilmiştir. Örneğin, ekonomik açıdan zor durumda kalan yurttaşlara devletin yardım etmesi halkçılık ilkesinin bir gereğidir.

Atatürkçülük, kişisel zenginliğin ancak millet olarak zengin ve refah içinde olmakla gerçekleşeceğine inanır. Böylece ülkemizde iç barış kurulmuş, ekonomimiz güçlenmiş, Türk milletinin huzur ve güven içinde yaşaması sağlanmış olur.

halkçılık

Halkçılık ilkesi, bütün vatandaşların kanunlar önünde eşit olmasını, devlet hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıştır. Atatürk’ün halkçılık ilkesinde devletin ve bireyin karşılıklı hak ve görevleri belirlenmiştir. Buna göre devlet, bireylerin tam bir toplumsal dayanışma ve bölümü içinde çalışmasını sağlayacak ortam hazırlar. Vatandaşlar da devlete karşı sorumluluklarını yerine getirir.

Halkçılık ilkesinin uygulanışı ile Türk toplumu çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşmıştır. Bu ilkenin yaygınlaştırılması halkımıza çeşitli yararlar sağlamıştır. Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık ilkesi, demokrasi ve milli egemenliğin temel dayanağıdır.

Halkçılık ilkesi iç barışı temel alır. Böylece milli birlik ve beraberlik sağlanmış olur. Bu ilke sayesinde halk, devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olmuştur. Halkçılık ilkesinin uygulanmasıyla egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasi kökleşmiştir. Toplumun bütün bireyleri demokratik haklarını yasaların güvencesi altında kullanma hakkına kavuşmuştur. Barış içinde, el birliğiyle yurdun kalkınması için gerekli adımlar atılmıştır.

Atatürk’ün halkçılık ile ilgili sözleri

“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor kısacası herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir yurttaşın hak, çıkar ve özgürlüğü eşittir…”

“Türkiye devleti bir halk devletidir, halkın devletidir. Mazideki kuruluşlar ise bir şahıs devleti idi, şahısların devleti idi.”

Sözlükte "halkçılık" ne demek?

1. Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm.

2. Xx. yüzyılda fransa'da ortaya çıkan, yoksul halkın yaşayışı ve duyguları üzerinde duran bir yazın çığırı, popülizm

Halkçılık kelimesinin ingilizcesi

populism

Halkçılık ne demek? (Ekonomi)

(Populism) 1. Çiftçi sınıfının hayat standardını yükseltmeye yönelik Sosyalist bir akım. XIX. asırda Rusya’da Aleksander Herzen ve Nikolai Chernyshevski tarafından ortaya atılmış ütopik bir Sosyalizm’dir. Bolşevik İhtilali’ ne kadar Rusya’da güçlü olan Halkçılık akımı, köylüye daha çok toprak verilmesi, daha çok hürriyet sağlanması ve köylüler arasında toprak dağılımında adaletli davranılması gibi bir dizi istekleri kapsıyordu. Halkçılık, Kapitalizm’in son aşamasının Sosyalizm olduğu şeklindeki Marksist görüşü reddeder. Onlara göre, köylü topluluklarının varlığı Rusya’da Kapitalizmi zorunlu hale getirir. 2. 1930 larda Türkiye’de Cumhuriyetçi Halk Fırkası’ nin benimsediği ve daha sonraları cumhuriyet Halk Partisi tarafından devralman altı ilkeden birisi. Refahın geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması, toplumda hiçbir zümre, ya da sınıfa imtiyaz tanınmaması gibi anlamlar taşır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç